softline service softline service

Služby a servis

Analýza a konsolidácia tlačového prostredia

Dôležitosť spoznania nákladov

 • Tlač je jednou z posledných oblastí IT, kde je priestor optimalizovať a znížiť náklady
 • Tlačové a kopírovacie prostredie sa stalo v priebehu času mimoriadne nekonsolidované
 • Na rozdiel od PC, tlačové zariadenia sa obmieňajú až po doslúžení, keď oprava je nerentabilná – bez posúdenia ceny prevádzky
 • Spoznaním počiatočných nákladov je možné pripraviť, vykonať a na záver vyhodnotiť projekt

Audit tlačového prostredia

Ako odhad vychadzajúci zo štatistík

 • Neposkytne súčastné náklady
 • Je dostačujúci pre návrh nového riešenia
 • Zadarmo (takmer)

Ako kolekcia dát poskytnutá zákazníkom

 • Pomerne presný
 • Potrebný interný monitoring
 • Zdarma (takmer)

Detailný audit nasadením SW

 • Najpresnejší
 • Minimálna súčinnosť zákazníka
 • Nieje zadarmo (može byť)

Možnosti stratégie na základe analýzy tlačového a kopírovacieho prostredia

 • Definovanie oblasti najväčších dosiahnuteľných úspor a ich využitie
 • Zistenie najväčších problémových oblastí a ich vyriešenie
 • Výber a definovanie pilotného projektu
 • Komplexné riešenie formou Outsourcingu

Návrh nového konsolidovaného prostredia

 • Spravidla je výstupom z Auditu
 • Obsahuje detailné informácie o úsporach
 • Finančné porovnanie súčastného a nového prostredia
 • Rozdelenie na lokality
 • Zakreslenie nového prostredia do floorplánov
 • Prebratie existujúcého HW
 • Vypracovanie tlačových politík